Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thuật ngữ học tiếng Việt hiện đại (08/09/2017)

Cuốn sách nghiên cứu cơ sở lí luận và khảo sát tình hình thực tế để đưa ra những đánh giá về việc xây dựng và sử dụng thuật ngữ ở nước ta hiện nay. Từ đó đề xuất các kiến nghị về giải pháp xây dựng và chuẩn hóa thuật ngữ, góp thêm cơ sở cho việc xây dựng Luật Ngôn ngữ ở Việt Nam.