Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (08/08/2017)

Cuốn sách cung cấp luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn về tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ theo hướng bền vững, trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và phân tích thực trạng cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ, giai đoạn 2001-2014 nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng bền vững.