Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế ở Việt Nam hiện nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

02/06/2017


Tác giả :
  • TS. Cao Thu Hằng (chủ biên)

Địa chỉ liên hệ: Viện Triết học, Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 227

Giáo dục và y tế là hai trong những nhu cầu cơ bản của con người. Phát triển giáo dục và y tế là điều kiện cho sự phát triển bền vững. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến giáo dục và y tế; đã dành cho hai lĩnh vực này nguồn lực đáng kể, ngay cả trong thời kỳ trước Đổi mới, dù gặp khó khăn về kinh tế, nhưng giáo dục và y tế vẫn được Đảng và Nhà nước bao cấp toàn bộ. Hệ thống giáo dục và y tế nước ta dần chuyển sang cơ chế thị trường với việc thực thi chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế nhằm phát huy hơn nữa các nguồn lực xã hội trong việc đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mọi người trong lĩnh vực này. Đây cũng là xu thế chung của nhiều nước trên thế giới.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và chấn chỉnh hơn nữa việc thực hiện chính sách xã hội hóa về giáo dục và y tế, đáp ứng yêu cầu phát triển ở nước ta hiện nay là xu thế tất yếu của nền kinh tế thị trường, Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã xuất bản cuốn sách “Chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế ở Việt Nam hiện nay” do TS. Cao Thu Hằng chủ biên. Nội dung cuốn sách được trình bày trong 3 chương: Chương 1. Một số vấn đề lý luận về chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế ở Việt Nam hiện nay; Chương 2. Thực trạng việc thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế ở Việt Nam hiện nay; Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế ở Việt Nam hiện nay.

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế, các tác giả cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế ở Việt Nam hiện nay. Trong lĩnh vực giáo dục, đó là phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập; nâng cao nhận thức và vai trò của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện xã hội hóa giáo dục, như góp ý, viết sách giáo khoa, kiểm định độc lập…Trong lĩnh vực y tế, đó còn là đẩy nhanh tiến độ thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, phát triển hệ thống y tế tư nhân…Các giải pháp có sự thống nhất và tác động lẫn nhau, không thể thực hiện thành công nếu các giải pháp tách rời riêng rẽ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ là cơ sở cho việc thực hiện thành công chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế ở Việt Nam hiện nay.

Hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà nghiên cứu và đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách góp phần đề xuất những giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục và y tế để các cá nhân trong xã hội có cơ hội phát triển toàn diện, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội trong thời gian tới.

Xin trân trọng giới thiệu.

Nguyễn Thu Trang


Các tin đã đưa ngày: