Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_xuatbanpham (2)
  • 7 xuat ban pham

Quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ trong bối cảnh Trung Quốc điều chỉnh chiến lược phát triển

Cuốn sách phân tích chiến lược và điều chỉnh của Trung Quốc đối với các nước láng giềng Pakistan, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên và Mông Cổ. Tác giả đặt quan hệ giữa Trung Quốc với 3 nước này trong tổng thể quan hệ của Trung Quốc với các nước láng giềng. Không chỉ vậy còn phân tích so sánh quan hệ cũng như chính sách giữa Trung Quốc và Pakistan, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, Công Cổ để rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam