Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc

Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan tư vấn cho Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội đồng Khoa học gồm các nhà khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có trình độ chuyên môn sâu về từng ngành hoặc liên ngành khoa học xã hội và nhân văn, có phẩm chất tốt và tinh thần trách nhiệm cao, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam mời tham gia Hội đồng. Số lượng thành viên của Hội đồng do Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam quyết định. Hội đồng Khoa học bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng. Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học là 5 năm. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

Hội đồng Khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có các nhiệm vụ sau:

1. Tư vấn cho Chủ tịch Viện trong việc tham gia hoạch định chính sách phát triển khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) của cả nước.

2. Đóng góp ý kiến với Chủ tịch Viện về xây dựng chiến lược phát triển KHXH&NV, xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, về các lĩnh vực nghiên cứu KHXH&NV của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Tư vấn về những chính sách, chế độ trong quản lý khoa học; về tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu; về quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

4. Đóng góp ý kiến về việc đánh giá hoặc tổ chức đánh giá các công trình khoa học theo yêu cầu của Chủ tịch Viện. Xét chọn và đề nghị Nhà nước khen thưởng các công trình khoa học có chất lượng và các cán bộ khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt nam có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học.