Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc

Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016-2010

1) GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn – Chủ tịch Hội đồng

2) PGS.TS. Phạm Văn Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng

3) PGS.TS. Trần Thị An – Thư ký Hội đồng

4) PGS.TS. Đặng Nguyên Anh - Ủy viên

5) PGS.TS. Phan Xuân Biên - Ủy viên

6) PGS.TS. Ngô Xuân Bình - Ủy viên

7) PGS.TS. Trần Đức Cường - Ủy viên

8) TS. Nguyễn Tuấn Cường - Ủy viên

9) PGS.TS. Chu Đức Dũng - Ủy viên

10) GS.TS. Vũ Dũng - Ủy viên

11) PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng - Ủy viên

12) PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp - Ủy viên

13) PGS.TS. Nguyễn Tài Đông - Ủy viên

14) PGS.TS. Nguyễn An Hà - Ủy viên

15) PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên

16) PGS.TSKH. Lương Đình Hải - Ủy viên

17) PGS.TS. Nguyễn Giang Hải - Ủy viên

18) PGS.TS. Đinh Quang Hải - Ủy viên

19) PGS.TS. Phạm Quang Hoan - Ủy viên

20) GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên

21) PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên

22) PGS.TS. Lại Văn Hùng - Ủy viên

23) TS. Bùi Đức Hùng - Ủy viên

24) PGS.TS. Lê Thị Lan- Ủy viên

25) PGS. TS. Cù Chí Lợi - Ủy viên

26) PGS.TSKH. Võ Đại Lược - Ủy viên

27) GS.TS. Lê Hồng Lý - Ủy viên

28) PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Ủy viên

29) PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh - Ủy viên

30) PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Ủy viên

31) TS. Trần Quang Minh - Ủy viên

32) GS.TS. Đỗ Hoài Nam - Ủy viên

33) GS.TS. Phạm Xuân Nam - Ủy viên

34) TS. Trần Ngọc Ngoạn - Ủy viên

35) PGS.TS. Bùi Nhật Quang - Ủy viên

36) GS.TS. Hồ Sĩ Quý - Ủy viên

37) PGS.TS. Lê Văn Sang - Ủy viên

38) PGS.TS. Lê Thanh Sang - Ủy viên

39) GS.TS. Đỗ Tiến Sâm - Ủy viên

40) TS. Lê Hữu Thành - Ủy viên

41) TS. Nguyễn Thắng - Ủy viên

42) GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên

43) PGS.TS. Trần Đình Thiên - Ủy viên

44) TS. Nguyễn Duy Thụy - Ủy viên

45) PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy - Ủy viên

46) PGS.TS. Bùi Minh Trí - Ủy viên

47) PGS.TS. Võ Quang Trọng - Ủy viên

48) PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - Ủy viên

49)TS. Nguyễn Quốc Tuấn - Ủy viên

50) GS.TS. Võ Khánh Vinh - Ủy viên

(Nguồn: Quyết định số 1138/QĐ-KHXH ngày 10/6/2016)