Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu
  • 2. top logo - co cau to chuc

Hội đồng Khoa học Viện Khoa học xã hội Việt Nam

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2011-2016

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Hội đồng

 

PGS.TS. Trần Đức Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng

 

PGS.TS. Trần Thị An – Thư ký Hội đồng

 

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh

 

PGS.TS. Phan Xuân Biên

 

PGS.TS. Ngô Xuân Bình

 

GS.TS. Bùi Thế Cường

 

PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng

 

PGS.TS. Chu Đức Dũng

 

GS.TS. Vũ Dũng

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

 

TS. Bùi Văn Đạo

 

PGS.TS. Phạm Văn Đức

 

PGS.TS. Nguyễn An Hà

 

PGS.TS. Trần Đình Hảo

 

GS.TS. Dương Phú Hiệp

 

PGS.TS. Phạm Quang Hoan

 

PGS.TS. Vũ Tuấn Huy

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Kính

 

TS. Cù Chí Lợi

 

PGS.TSKH. Võ Đại Lược

 

PGS.TS. Phan Sỹ Mẫn

 

PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh

 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh

 

GS.TS. Đỗ Hoài Nam

 

PGS.TS. Mai Quỳnh Nam

 

GS.TS. Phạm Xuân Nam

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật

 

PGS.TS. Nguyễn Như Phát

 

TS. Dương Bá Phượng

 

TS. Bùi Nhật Quang

 

GS.TS. Hồ Sĩ Quý

 

GS.TS. Đỗ Tiến Sâm

 

PGS.TS. Lê Văn Sang

 

TS. Đặng Xuân Thanh

 

TS. Nguyễn Thắng

 

PGS.TS. Trần Đình Thiên

 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

 

PGS.TS. Phan Trọng Thưởng

 

PGS.TS. Tống Trung Tín

 

GS.TS. Nguyễn Đức Tồn

 

PGS.TS. Võ Quang Trọng

 

PGS.TS. Nguyễn Sỹ Tuấn

 

PGS.TS. Phạm Hùng Việt

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh

 

 DANH SÁCH CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2011-2016

I.

Tiểu ban Khoa học xã hội

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh – Trưởng tiểu ban

 

PGS.TS. Trần Đình Thiên – Phó trưởng tiểu ban

 

PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng

 

GS.TS. Vũ Dũng

 

PGS.TS. Trần Đình Hảo

 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh

 

PGS.TS. Mai Quỳnh Nam

 

PGS.TS. Nguyễn Như Phát

 

GS.TS. Hồ Sĩ Quý

   

II.

Tiểu ban Khoa học nhân văn

 

PGS.TS. Trần Đức Cường – Trưởng tiểu ban

 

PGS.TS. Phan Trọng Thưởng – Phó trưởng tiểu ban

 

PGS.TS. Phan Xuân Biên

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

 

PGS.TS. Phạm Quang Hoan

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Kính

 

PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật

 

PGS.TS. Tống Trung Tín

 

GS.TS. Nguyễn Đức Tồn

 

PGS.TS. Võ Quang Trọng

 

PGS.TS. Phạm Hùng Việt

   

III.

Tiểu ban Nghiên cứu các vấn đề quốc tế

 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn – Trưởng tiểu ban

 

GS.TS. Đỗ Tiến Sâm – Phó trưởng tiểu ban

 

PGS.TS. Ngô Xuân Bình

 

PGS.TS. Chu Đức Dũng

 

PGS.TS. Nguyễn An Hà

 

TS. Cù Chí Lợi

 

PGS.TS. Lê Văn Sang

 

PGS.TS. Nguyễn Sỹ Tuấn

   

IV.

Tiểu ban Nghiên cứu phát triển bền vững

 

GS.TS. Đỗ Hoài Nam – Trưởng tiểu ban

 

PGS.TS. Phan Sỹ Mẫn – Phó trưởng tiểu ban

 

GS.TS. Bùi Thế Cường

 

TS. Bùi Văn Đạo

 

GS.TS. Dương Phú Hiệp

 

PGS.TS. Vũ Tuấn Huy

 

TS. Dương Bá Phượng

   

V.

Tiểu ban Nghiên cứu triển khai và tư vấn chính sách

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng – Trưởng tiểu ban

 

TS. Đặng Xuân Thanh – Phó trưởng tiểu ban

 

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh

 

PGS.TS. Phạm Văn Đức

 

PGS.TSKH. Võ Đại Lược

 

GS.TS. Phạm Xuân Nam

 

TS. Bùi Nhật Quang

 

TS. Nguyễn Thắng

   

VI.

Tiểu ban Thư ký

 

PGS.TS. Trần Thị An – Trưởng tiểu ban

 

TS. Vũ Hùng Cường

 

TS. Nguyễn Bùi Nam

(Quyết định số 1486 QĐ-KHXH ngày 17 tháng 10 năm 2011 và Quyết định số 1602 QĐ-KHXH ngày 24 tháng 10 năm 2011)