Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nhà nước và Pháp luật
Điện thoại cơ quan: (84-04) 3978 4637
Fax: (84-04) 3971 3136
Thư điện tử: lienhe@isl.gov.vn
Website: http://isl.vass.gov.vn
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn - Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nhà nước và Pháp luật

Vị trí và chức năng :

1. Viện Nhà nước và Pháp luật là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; cung cấp luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch chính sách về xây dựng và phát triển Nhà nước và pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng tri thức sau đại học về luật học; tham gia phát triển tiềm lực về luật học của cả nước; tổ chức tư vấn pháp luật và cung cấp thông tin pháp luật cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Viện Nhà nước và Pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Nhà nước và Pháp luật có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Institute of State and Law.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Nhà nước và Pháp luật  và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản về hệ thống chính trị, dân chủ, nhà nước và pháp luật.

3. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, bộ máy Nhà nước và hệ thống pháp luật.

4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực nhà nước và pháp luật, thực hiện đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan khác.

5. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

6. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công về những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ của Viện.

7. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

8. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

9. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện; xuất bản các ấn phấm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

10. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nhà nước và Pháp luật theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 


254/QĐ-KHXH