Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (27/01/2015)

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quy chế Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Khoa học xã hội” (27/01/2015)

Quy chế Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Khoa học xã hội”

nghị định 65 (28/10/2014)

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013

nghị định 42 (28/10/2014)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Luật số 15/2003/QH11 của Quốc hội : Luật Thi đua, khen thưởng 2003 (28/10/2014)

Luật số 15/2003/QH11 của Quốc hội : Luật Thi đua, khen thưởng

Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 (28/10/2014)

Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Nghị định 39 (28/10/2014)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CPngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Các tin đã đưa ngày: