Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Hội nghị Trao đổi nghiệp vụ năm 2017

19/10/2017

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), trong hai ngày 11-12/10/2017, tại Hội trường tầng 2 nhà A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm tổ chức Hội nghị Trao đổi nghiệp vụ năm 2017.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm<br>phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các Phó Chủ tịch- PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm và Lãnh đạo các đơn vị, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, cán bộ phụ trách những nội dung về quản lý khoa học, hợp tác quốc tế, thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng toàn thể các cán bộ các ban chức năng Viện Hàn lâm.

Mục đích trao đổi nghiệp vụ tại Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt công tác của Viện Hàn lâm, góp phần phục vụ tốt nhất sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Trên tinh thần đó, các ban chức năng Viện Hàn lâm tập trung triển khai, phục vụ công việc các Viện theo hướng giảm bớt các thủ tục hành chính, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn theo 04 nội dung chính:

1/ Công tác Tổ chức - Cán bộ: TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ đã phổ biến các nội dung cần trao đổi về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm (Nghị định 99 và những vấn đề đặt ra); sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc gắn với tinh giản biên chế và hoàn thiện vị trí việc làm theo quy định của Chính phủ. Qua đó đề xuất nhiệm vụ và giải pháp nhằm đánh giá trung thực, khách quan chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức giai đoạn trước, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó, xây dựng chức năng, nhiệm vụ gắn với điều chỉnh, tái cơ cấu giảm bớt tổ chức cấp phòng đồng bộ, thống nhất theo đúng chủ trương, yêu cầu của Đảng và Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy hiện nay.

 

2/ Công tác Quản lý khoa học: TS. Vũ Tuấn Hưng, Phó Trưởng ban Ban Quản lý khoa học trình bày các nội dung về quản lý hoạt động khoa học theo tinh thần đổi mới của Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN, Thông tư 27/2015/TTLT-BTC-BKHCN tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; những khó khăn đặt ra khi thực hiện quy chế quản lý khoa học năm 2017 tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; sự phối hợp giữa Ban Quản lý khoa học với các đơn vị.

3/ Công tác Hợp tác quốc tế: ThS. Văn Thị Thanh Bình, Phó Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động đối ngoại trong năm 2016 và  9 tháng đầu năm 2017; những hoạt động hợp tác quốc tế trọng điểm trong năm 2018; định hướng hoạt động đối ngoại năm 2018; thảo luận trao đổi về qui chế quản lý hoạt động đối ngoại và qui chế quản lý hoạt động lễ tân đối ngoại của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực hiện, triển khai các hoạt động đối ngoại và quản lý khoa học các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

4/ Công tác văn thư, lưu trữ và thi đua - khen thưởng: Ông Hà Quang Năng, Giám đốc Trung tâm tin học Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã thuyết trình cho các đại biểu về qui định quản lý văn bản và hồ sơ điện tử (Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng). Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được phổ biến các nội dung liên quan đến công tác thi đua - khen thưởng (Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng).

5/ Công tác Kế hoạch - Tài chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài lê, Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính đã trình bày những vấn đề rút kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính sau quyết toán và kiểm toán năm 2016 (công tác lập dự toán thu và quản lý các khoản thu sự nghiệp; công tác quản lý các khoản chi thường xuyên; công tác quản lý đấu thầu và quản lý chi đầu tư phát triển).

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp xác thực, trách nhiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý cũng như phục vụ tốt nhất công tác nghiên cứu khoa học nói chung ở mỗi đơn vị. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự, phát biểu tổng kết Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhấn mạnh đến các vấn đề cần tập trung trên từng nội dung trao đổi nghiệp vụ như:

1/ Về công tác Tổ chức - Cán bộ: GS Chủ tịch đề nghị lãnh đạo các đơn vị thảo luận kĩ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, trên cơ sở đó định biên số cán bộ trong đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

2/ Về công tác Quản lý khoa học và Kế hoạch - Tài chính: cần quán triệt tốt những thông tư mới, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Thông tư Liên tịch 27 và 5 (BTC-BKHCN) để triển khai đồng bộ, nhất quán trong toàn Viện Hàn lâm.

3/ Về công tác hợp tác quốc tế và thi đua - khen thưởng: chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, đặc biệt đối với cán bộ trẻ và quán triệt thúc đẩy mạnh mẽ mảng hợp tác quốc tế ở từng đơn vị trong thời gian tới.

4/ Về công tác Văn phòng: cải cách hành chính là yêu cầu cấp thiết hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ. Qua đó, GS Chủ tịch đề nghị Văn phòng phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin xây dựng chương trình cụ thể về ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp của Viện Hàn lâm nhằm thực hiện công tác hành chính gọn nhẹ, hiệu quả.

Qua hội nghị, các đại biểu đã lĩnh hội nhiều thông tin cụ thể trong từng lĩnh vực công tác, đồng thời ý thức được trách nhiệm trong việc quản lý, triển khai nghiêm chỉnh tất cả các mảng công việc, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ở mỗi đơn vị, đưa Viện Hàn lâm ngày càng phát triển vững mạnh trong giai đoạn tới.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: