Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu khảo cổ học tiền sử hang động ở miền núi biên giới tỉnh Nghệ An” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (02/03/2017)

Chiều ngày 28 tháng 02 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề tài “Nghiên cứu khảo cổ học tiền sử hang động ở miền núi biên giới tỉnh Nghệ An” do PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.

Dự án cấp Bộ “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, năm 2016” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (01/03/2017)

Sáng ngày 28 tháng 02 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, năm 2016” do PGS.TS. Bùi Minh Trí làm chủ nhiệm, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành là cơ quan chủ trì. Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.

Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước “Liên kết nội vùng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên” (mã số TN3/X16) (03/01/2017)

Sáng ngày 30/12/2016, tại hội trường 3E nhà A, trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKHCNCNN) đã đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Liên kết nội vùng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên” mã số TN3/X16. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do TS. Lê Anh Vũ làm chủ nhiệm, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì, thực hiện trong hai năm, từ 2013-2015.

Đề tài cấp Bộ “Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn Việt Nam qua sử dụng và quản lý đất đai hiện nay” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (18/12/2016)

Chiều ngày 13 tháng 12 năm 2016, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn Việt Nam qua sử dụng và quản lý đất đai hiện nay” do TS. Đỗ Thiên Kính làm chủ nhiệm, Viện Xã hội học là cơ quan chủ trì. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.

Thông báo: Về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016- 2020 (07/10/2016)

Thông báo Về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016- 2020
Các tin đã đưa ngày: