Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 30 kết quả tìm được

Công văn 1258/BTNMT-KH 08/04/2016

Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2017 của các Bộ, ngành

Công văn 194/BKHCN-KHTH 19/01/2016

Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2017

Công văn 1774/KHXH-TCCB 20/08/2015

Về việc báo cáo số lượng công chức, viên chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc năm 2015

Công văn 5991/VPCP-TCCV 30/07/2015

Bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Công văn 1029/BTNMT-KH 30/03/2015

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2016 của các bộ, ngành

Công văn 200/BKHCN-KHTH 23/01/2015

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2016

Công văn 4041/BKHĐT-TH 27/06/2014

Đính chính khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Công văn 3978/BKHĐT-TH 24/06/2014

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Công văn 3979/BKHĐT-TH 24/06/2014

Lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015

Công văn 168/BKHCN-KHTH 17/01/2014

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2015