Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 8 kết quả tìm được

Chỉ thị 21/CT-TTg 02/06/2016

Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Chỉ thị 11/CT-TTg 29/05/2015

Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Chỉ thị 14/CT-TTg 28/06/2013

Về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ

Chỉ thị 13/CT-TTg 25/06/2013

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Chỉ thị 19/CT-TTg 18/06/2012

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/06/2012 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015

Chỉ thị 922/CT-TTg 15/06/2011

Chỉ thị số 922/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Chỉ thị 34/2008/CT-TTg 03/12/2008

Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước