Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 56 kết quả tìm được

Thông tư 30/2016/TT-BTNMT 12/10/2016

Về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu

Thông tư 18/2016/TT-BKHCN 01/09/2016

Hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Thông tư 102/2015/TT-BTC 30/06/2015

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Thông tư 02/2014/TT-TTCP 29/04/2014

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc t hực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Thông tư 04/2014/TT-BTTTT 19/03/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 03/2014/TT-BXD 20/02/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Thông tư 04/2014/TT-BTC 02/01/2014

Quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước

Thông tư 199/2013/TT-BTC 20/12/2013

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Thông tư 201/2013/TT-BTC 20/12/2013

Hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế

Thông tư 196/2013/TT-BTC 18/12/2013

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước