Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 92 kết quả tìm được

Quyết định 2411/QĐ-KHXH 29/12/2015

Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 2411/QĐ-KHXH ngày 29/12/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyết định 2302/QĐ-KHXH 30/12/2014

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Hợp tác quốc tế Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyết định 616/QĐ-KHXH 21/04/2014

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hợp tác quốc tế

Quyết định 518/QĐ-KHXH 07/04/2014

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khoa học

Quyết định 519/QĐ-KHXH 07/04/2014

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức - Cán bộ

Quyết định 517/QĐ-KHXH 07/04/2014

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyết định 516/QĐ-KHXH 07/04/2014

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng

Quyết định 515/QĐ-KHXH 07/04/2014

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính

Quyết định 356/QĐ-KHXH 06/03/2014

Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyết định 12/2014/QĐ-TTg 27/01/2014

Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành