Công trình: “Quang Trung anh hùng dân tộc” (1988-1992)