Cụm công trình: “Cách mạng Tây Sơn”, “Nguyễn Huệ con người và sự nghiệp”

Cụm công trình: “Cách mạng Tây Sơn”, “Nguyễn Huệ con người và sự nghiệp”

23/10/2012

Giải thưởng Nhà nước

GS. Văn Tân ;

2000