Cụm công trình: “Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam”, “Chúng ta kế thừa di sản nào”

Cụm công trình: “Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam”, “Chúng ta kế thừa di sản nào”

23/10/2012

Giải thưởng Nhà nước

GS. Văn Tạo. ;

2000