Cụm công trình: Ngôn ngữ với văn hoá và xã hội

Cụm công trình: Ngôn ngữ với văn hoá và xã hội

22/10/2012

Giải thưởng Nhà nước

1) Cuộc sống trong ngôn ngữ; 2) Ngôn ngữ và đời sống xã hội - văn hoá

GS. Hoàng Tuệ ;

2000