Cụm công trình: “Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước”, “Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng”, “Quang Trung - Nguyễn Huệ”, “Lược sử ngoại giao Việt Nam các đời trước”

Cụm công trình: “Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước”, “Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng”, “Quang Trung - Nguyễn Huệ”, “Lược sử ngoại giao Việt Nam các đời trước”

23/10/2012

Giải thưởng Nhà nước

Nguyễn Lương Bích ;

2000