Cụm công trình: Những vấn đề ngữ nghĩa và từ điển học tiếng Việt

Cụm công trình: Những vấn đề ngữ nghĩa và từ điển học tiếng Việt

23/10/2012

Giải thưởng Nhà nước

1/ Logic - ngôn ngữ học. NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng,1989. 2/ Từ điển chính tả. NXB Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội - Đà Nẵng, 1995. 3/ Từ điển vần. NXB Đà Nẵng, Trung tâm từ điển học, Hà Nội - Đà Nẵng, 1996. 4/ Chính tả tiếng Việt. NXB Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội-Đà Nẵng, 1999.

GS. Hoàng Phê ;

2005