Cụm công trình: “Quan hệ giữa các tộc người trong một quốc gia dân tộc”, “Những vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam”

Cụm công trình: “Quan hệ giữa các tộc người trong một quốc gia dân tộc”, “Những vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam”

23/10/2012

Giải thưởng Nhà nước

GS. Đặng Nghiêm Vạn ;

2000