Cụm công trình về Sử thi Tây Nguyên:

Cụm công trình về Sử thi Tây Nguyên:

23/10/2012

Giải thưởng Nhà nước

1/ Sử thi Ê đê. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991. 2/ Vùng sử thi Tây Nguyên. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1999.

GS-TSKH Phan Đăng Nhật ;

2005