Cụm công trình: Về văn học hiện đại Việt Nam

Cụm công trình: Về văn học hiện đại Việt Nam

23/10/2012

Giải thưởng Nhà nước

gồm: 1/ Văn học Việt Nam hiện đại - những chân dung tiêu biểu. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2001. 2/ Một số gương mặt văn chương - học thuật Việt Nam hiện đại. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001.

GS. Phong Lê ;

2005