Cụm công trình: Về văn học trung đại Việt Nam

Cụm công trình: Về văn học trung đại Việt Nam

23/10/2012

Giải thưởng Nhà nước

gồm: 1/ Những nghĩ suy từ văn học trung đại. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1999. 2/ Ngô Thì Sĩ - những chặng đường thơ văn. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992.

PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh ;

2005