Hai công trình nghiên cứu về phật giáo và thành hoàng:

Hai công trình nghiên cứu về phật giáo và thành hoàng:

23/10/2012

Giải thưởng Nhà nước

1/ Tín ngưỡng thành hoàng Việt Nam. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội,1996. 2/ Tư tưởng Phật giáo Việt Nam. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội,1999.

PGS Nguyễn Duy Hinh ;

2005