Nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt (2 tập)

Nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt (2 tập)

23/10/2012

Giải thưởng Nhà nước

Tập 1, 1963; Tập 2, 1964. NXB Giáo dục, Hà Nội, tái bản 1997.

PGS. Nguyễn Kim Thản ;

2005