Từ điển Anh - Việt. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997

Từ điển Anh - Việt. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997

23/10/2012

Giải thưởng Nhà nước

GS. Lê Khả Kế ;

2005