Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

19/12/2007

Nghèo và giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 1993- 2004 được xuất bản trên cơ sở Báo cáo cập nhật Nghèo 2006 do Viện Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách của Việt Nam, và sự trợ giúp kỹ thuật của các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới.

Vietnam_Poverty_2006.pdf

 

 

 

 

 

Báo cáo sử dụng những số liệu của kết quả nghiên cứu được cập nhật đáng tin cậy qua các cuộc điều tra xã hội học: nghiên cứu khảo sát mức sống dân cư các năm 1993, 1998 và khảo sát mức sống hộ gia đình các năm 2002, 2004 ở các vùng, miền trên lãnh thổ Việt Nam. Qua phân tích các số liệu về chi tiêu dùng dân cư, tỷ lệ đi học đúng tuổi ở các cấp, mức độ được chăm sóc về sức khỏe, được hưởng các phúc lợi xã hội... Báo cáo đưa ra bức tranh toàn cảnh về động thái Nghèo và giảm nghèo, các nguyên nhân... để trên cơ sở đó đề xuất các định hướng giải pháp nhằm giảm nghèo đói và phát triển bền vững ở Việt Nam.

Với những số liệu thuyết phục và những định hướng giải pháp cụ thể, tin chắc cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách ở Việt Nam.

             Nguồn NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA