Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành