Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913-17/3/2023), Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913-17/3/2023), Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/03/2023)

Đại tướng Chu Huy Mân đã để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử quân sự qua từng vai trò lãnh đạo, chỉ huy của mình như Chỉ huy Trung đoàn 174 trong chiến dịch “Thập vạn đại sơn” giúp Trung Quốc; lãnh đạo Sư đoàn 316 lập nhiều thành tích trong tác chiến, nhất là trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; lãnh đạo và chỉ huy Mặt trận Tây Nguyên (B3) đánh bại chiến thuật “thiết xa vận” của địch, mở chiến dịch Plâyme Ia Đrăng và giành thắng lợi giòn giã; lãnh đạo quân và dân Khu 5 giành thắng lợi trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975, đặc biệt là góp phần quan trọng vào chiến dịch giải phóng Đà Nẵng. Bằng hành động thực tiễn, Đại tướng Chu Huy Mân đã nêu một tấm gương sáng về lòng quả cảm, đức hy sinh, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Kỷ niệm 80 năm ra đời bản Đề cương văn hóa Việt Nam

Kỷ niệm 80 năm ra đời bản Đề cương văn hóa Việt Nam (28/02/2023)

Đề cương văn hóa Việt Nam do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) soạn thảo, được công bố năm 1943 là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng Việt Nam, chỉ ra con đường vận động, phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân (10/02/2023)

Trong di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, Dân tộc ta, Nhân dân ta, cho thế hệ hôm nay và mai sau có nhiều nội dung quan trọng, mang giá trị lý luận và thực tiễn vô cùng to lớn. Trong đó có tư tưởng đạo đức và phong cách của Người về ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, đã trở thành điểm nhấn, góp phần quan trọng hợp thành tư tưởng cách mạng sáng ngời của Hồ Chí Minh.
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (09/02/2023)

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay.
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đồng hành trong các chặng đường cùng lịch sử cùng dân tộc

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đồng hành trong các chặng đường cùng lịch sử cùng dân tộc (03/02/2023)

Cách đây 93 năm, từ ngày 03 - 07/02/1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tầm vóc và ý nghĩa chiến thắng Tây Bắc 1952 (06/12/2022)

Thu Đông năm 1952, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh, quân và dân Việt Nam mở chiến dịch tiến công Tây Bắc, làm thất bại âm mưu mở rộng chiếm đóng và lập "Xứ Thái tự trị" của thực dân Pháp, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một vùng rộng lớn ở địa bàn chiến lược quan trọng, nối thông Tây Bắc với căn cứ địa Việt Bắc, vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh, Thượng Lào và căn cứ địa cả nước. 70 năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng Tây Bắc vẫn mang tầm vóc và ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam (06/09/2022)

Đồng chí Lê Hồng Phong - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, một tấm gương hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Các tin đã đưa ngày: