Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

03/06/2020

Trong bối cảnh cả nước đang vượt qua những khó khăn, thử thách do đại dịch Covid-19 gây ra, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, đại hội đảng bộ/chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam lần thứ XIX tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo động lực đồng sức, đồng lòng cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 21/2/2020, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 1316-KH/ĐU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; những bài học kinh nghiệm và chủ trương, định hướng lớn của Đảng, của cấp ủy các cấp, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, nhằm tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị trong Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đều đã vào cuộc, tổ chức tuyên truyền bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị và bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như: (1) Chủ động, tích cực treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại cổng cơ quan, trụ sở đơn vị với nội dung chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thiết kế một số panô khẩu hiệu trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị và Cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm; (2) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học đánh giá, tổng kết và đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị, của Viện Hàn lâm trong nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực có những tin, bài viết nghiên cứu đăng trên hệ thống các tạp chí của Viện Hàn lâm, trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị và của Viện Hàn lâm về nội dung tuyên truyền, nêu bật những thành tựu nổi bật của đất nước trong 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 và những năm tiếp theo. Đồng thời có những bài viết chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn kịp thời những thông tin không chính xác, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, gán ghép liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (3) Tích cực trong thực hiện các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa;…

Thời gian tiếp theo cho đến trước Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam lần thứ XIX, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra đồng thời tiến hành rút kinh nghiệm kịp thời những hạn chế để đạt được hiệu quả tuyên truyền cao nhất./.


PV.

 

Các tin đã đưa ngày: