Kiên định đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam đã chọn

Kiên định đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam đã chọn

24/06/2020

 

 

Kiên định đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam (Ảnh minh họa)

 

Lịch sử đã chứng minh: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn và duy nhất của dân tộc Việt Nam

Lần giở trong lịch sử kể từ nửa cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước, chống thực dân, đế quốc ở Việt Nam diễn ra rất mạnh mẽ, nhưng tất cả đều thất bại do không có một đường lối đấu tranh phù hợp, cách mạng Việt Nam lâm vào khủng hoảng trầm trọng về con đường giải phóng dân tộc, đất nước trong hoàn cảnh vô cùng đen tối. Trước thực tế đó, Nguyễn Ái Quốc đã xuất hiện, tìm đến và đưa lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, thực tiễn ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười (năm 1917), cách mạng vô sản về Việt Nam. Và trong thực tiễn cách mạng thời điểm đó, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (năm 1930), đưa dân tộc theo một con đường phát triển mới - con đường cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đó là con đường xuyên suốt, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: Cách mạng Tháng Tám (năm 1945) thành công, đã xóa bỏ chế độ phong kiến, thuộc địa, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra thời đại vẻ vang của lịch sử dân tộc. Tiếp đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt chống thực dân, đế quốc và các thế lực xâm lược biên giới, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước. Hiện nay, sau hơn 30 năm tiến hành đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt: chính trị - xã hội ổn định, kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được khẳng định... Đó là sự thật không thể phủ nhận, điều đó cho thấy con đường cách mạng vô sản tiến bộ là phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể và chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn của lịch sử dân tộc Việt Nam.

Từ xưa đến nay, cứ nhằm lúc đất nước chuẩn bị có những sự kiện trọng đại, các thế lực thù địch trong và ngoài nước lại đẩy mạnh các hoạt động công kích, chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng không ngừng đưa ra luận điệu xuyên tạc, cho rằng: sự lựa chọn con đường tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta là sai lầm, là đẻ non, là trái quy luật phát triển xã hội; Nếu không đi theo con đường cách mạng vô sản thì vẫn giành được độc lập dân tộc mà không phải đổ máu, hy sinh hàng triệu con người trong chiến tranh; đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, kinh tế sẽ phát triển như một số nước trong khu vực đã trở thành những “con rồng”, “con hổ” của châu Á; Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, từng là thành trì của chủ nghĩa xã hội cuối cùng cũng từ bỏ ngọn cờ để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa; ... Do đó, hiện nay Việt Nam nên chuyển hướng phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa mới phù hợp. Những luận điệu trên đây không có cơ sở khoa học và thực tiễn, là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Mục đích của chúng là muốn xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay đổi thể chế chính trị, làm cho quần chúng nhân dân hoài nghi, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

Đảng kiên định con đường mà dân tộc và nhân dân ta đã chọn

Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện trong các văn kiện đại hội Đảng các thời kỳ và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Qua mỗi bước ngoặt, mỗi chặng đường cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”[1]. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng chính là cách mà những người cộng sản Việt Nam chứng tỏ bản lĩnh trước những công kích, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Chủ nghĩa xã hội là một hình thái phát triển mới trong sự phát triển của nhân loại. Đó không phải là con đường bằng phẳng, có sẵn mà đòi hỏi Đảng cộng sản Việt Nam, trên cơ sở những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không ngừng sáng tạo, bám sát thực tiễn của đất nước và thời đại để xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời không ngừng hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm đổi mới mà nhân dân Việt Nam đạt được từ năm 1986 đến nay, thực sự là một minh chứng rõ ràng về việc Đảng cộng sản Việt Nam bám sát thực tiễn đất nước, vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại và hội nhập quốc tế, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây thực sự là bước phát triển mới về tư duy lý luận, một sự vận dụng độc lập, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn đất nước của Đảng cộng sản Việt Nam.

Mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là nguồn động lực vô cùng to lớn tập hợp, động viên, huy động sức mạnh của toàn dân tộc vượt qua những thử thách cam go của lịch sử. Công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế do Đảng khởi xướng và lãnh đạo chính là sự tiếp tục con đường cách mạng mà dân tộc, nhân dân ta đã lựa chọn. Đường lối đổi mới do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) hoạch định, được bổ sung, phát triển qua các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX, X, XI và XII chính là sự vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận, nhận thức đúng đắn hơn, khoa học hơn các quan điểm, nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

Cùng với tiến trình đổi mới và chủ động hội nhập quốc tế (1986-2020), nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ, thông qua việc xác định lộ trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa và mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa chính sách kinh tế với chính sách xã hội, giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và mội trường; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; hoàn thiện hơn về mục tiêu và mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp đổi mới đất nước càng đi vào chiều sâu càng đòi hỏi Đảng ta phải nắm vững và quán triệt mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giải đáp những vấn đề mới, phức tạp do thực tiễn đặt ra, tiếp tục làm sáng tỏ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, chủ động hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với đặc điểm của đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn “đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; kiên định độc lập, tự chủ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”[2].

Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế cũng chính là quá trình kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện cơ hội, xét lại, xa rời những vấn đề có tính nguyên tắc; kiên quyết và triệt để đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Điều này khẳng định nhận thức cũng như quyết tâm chính trị, hành động thực tiễn nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng và nhân dân Việt Nam đang từng bước xây dựng.

Trước thềm đại hội chi bộ/đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng càng cần kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đó cũng là tinh thần được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam quán triệt trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019, nhằm chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam một lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Ngoài lợi ích của dân tộc, nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Do đó, nhân dân đã một lòng theo Đảng. Lý tưởng của Đảng là sự lựa chọn của nhân dân. Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự kiên định con đường thực tiễn mà nhân dân đang đi, kiên định mục tiêu thực hiện mà nhân dân đang hướng tới, là tiếp nối thành quả cách mạng của nhân dân và nâng lên tầm cao mới phù hợp với điều kiện lịch sử của thời đại.

 

--------------------------------------------------

Ghi chú:  

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, H.2011, tr.70.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, H.2016, tr.69-70.

 

PV.

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: