TS. ĐOÀN VĂN BÁU, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương

Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân Online