Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

06/10/2021

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng”. Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Để nhiệm vụ này đạt được hiệu quả cao trong thực tiễn, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về những nội dung trọng tâm của công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng phải được tăng cường hơn nữa, với những biện pháp phù hợp.

Nhận thức đúng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng

Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động. Từ khi thành lập đến nay, trải qua lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng đã kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam và quy luật phát triển của thời đại, nhờ đó đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với sự phát triển nhanh như vũ bão của khoa học công nghệ, internet và các nền tảng mạng xã hội, các thế lực thù địch luôn có các chiêu thức, thủ đoạn mới để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, nhất là trên môi trường mạng xã hội.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Nghị quyết số 35-NQ/TW chỉ rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Hướng tới mục tiêu: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Do đó, chúng ta cần nhận thức đầy đủ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện rõ các quan điểm sai trái, thù địch, từ đó có giải pháp phòng, chống hiệu quả.

Nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhận định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi để phát triển, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, với sự phát triển bùng nổ của Internet và mạng xã hội (MXH) toàn cầu, đặc biệt là trong giai đoạn Covid-19, các thế lực thù địch và phản động đã ra sức chống phá Đảng và Nhà nước ta, nhất là trên mặt trận tư tưởng, chính trị, với những chiêu thức và thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Chúng đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", lợi dụng MXH để truyền bá quan điểm sai trái, tung tin bịa đặt xuyên tạc lịch sử, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong các dịp lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. 

Các thế lực thù địch tìm mọi cách tấn công để phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền, cổ xúy chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa dân tộc, kích động chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội... hòng thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong hệ thống chính trị và xã hội...   

Cơ quan chức năng đã phát hiện một số đối tượng sử dụng MXH đăng tải thông tin, chia sẻ những bài viết, video vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, đăng tải thông tin giả mạo, xấu, độc. Một số đối tượng truyền gửi qua Zalo, Messenger những thông tin thất thiệt, tin giả, tin thiếu kiểm chứng, chia sẻ bài viết trên các trang mạng không chính thống; vào phần bình luận của tài khoản khác để tham gia bình luận tiêu cực với nội dung ẩn ý kích động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Một số đối tượng lợi dụng vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để đăng tải trên MXH với dụng ý xuyên tạc bản chất sự việc, gây tâm lý hoài nghi, bất an trong nhân dân...

Hiện nay, cả nước đang nỗ lực đẩy lùi đại dịch Covid-19. Cả hệ thống chính trị và toàn dân chung sức đồng lòng phòng, chống dịch bệnh, đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Trong khi đó, một số tổ chức, đối tượng phản động, cơ hội chính trị lợi dụng dịch Covid-19 để chống phá nước ta. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết đăng tải, phát tán thông tin xấu, độc, sai sự thật về công tác phòng, chống Covid-19 của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; đưa hình ảnh cắt ghép về những người tử vong do Covid-19 ở nước ngoài để gieo rắc tâm lý hoang mang trong xã hội; thêu dệt thông tin Nhà nước ta không lo cho dân; tìm cách kích động, lôi kéo người dân không thực hiện biện pháp phòng, chống dịch...

Những phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới nguy hiểm ở chỗ tạo nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoang mang, gây "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, làm ảnh hưởng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, gây tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội...

Một số giải pháp

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, thời gian tới, cần triển khai một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền Luật An ninh mạng; các quy tắc ứng xử trên môi trường mạng xã hội.

Hai là, thường xuyên cung cấp thông tin có định hướng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân qua kênh báo cáo viên, tuyên truyền miệng, báo chí, truyền thông, sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng.

Ba là, tập huấn định kỳ hoặc đột xuất cho cán bộ tuyên giáo, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, các đồng chí tham gia quản trị, biên tập tin, bài của các trang, nhóm trên Facebook…; cập nhật tình hình mới về các hoạt động chống phá, nâng cao kỹ năng, trình độ quản trị.

Bốn là, đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, tăng tính gần gũi, dễ tiếp cận với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tăng tính tương tác với nhau. Kịp thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ giỏi, có năng lực tham gia viết bài đấu tranh, phản bác có hiệu quả cao trên mạng xã hội.

Năm là, khi xuất hiện các vụ việc, sự kiện “nóng, nhạy cảm” cần tích cực, khẩn trương, chỉ đạo thống nhất, đồng loạt công tác đấu tranh phản bác trên mạng xã hội và các công cụ truyền thông.

Sáu là, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý về mạng xã hội phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc và văn hóa, luật pháp của Việt Nam.

Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Qua đó, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.

Ban Biên tập

 

Các tin đã đưa ngày: