Tổ chức lấy ý kiến góp ý về các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Tổ chức lấy ý kiến góp ý về các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

27/10/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn số 151 – HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo các văn kiện quan trọng này theo các file đính kèm.

Trân trọng!

Các tin đã đưa ngày: