Công khai tài chính
Công khai NSNN năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Công khai NSNN năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (18/01/2023)

Cổng Thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng đăng công khai NSNN năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cụ thể như sau:
Các tin đã đưa ngày: