Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Khảo cổ học
Điện thoại cơ quan: (84-24) 38255449 / (84-24) 39333858
Fax:
Thư điện tử: vienkhaocohoc@gmail.com
Website: http://khaocohoc.gov.vn
Địa chỉ: 61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Khảo cổ học

I. Vị trí, chức năng.

  1. Viện Khảo cổ học là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm).

  2. Viện Khảo cổ học có trụ sở tại số 61, phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Institute of Archaeology, viết tắt là: IA.

3. Viện Khảo cổ học có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khảo cổ học dựa trên các di tồn văn hóa vật chất gắn với sự hình thành, phát triển của dân tộc Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược, chủ trương phát triển, xây dựng quy hoạch, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá Việt Nam; tổ chức tư vấn và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực về khảo cổ học.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn.

 1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm chiến lược, quy hoạch, chiến lược phát triển 10 năm, tầm nhìn 20 năm; kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm, 3 năm, 5 năm  của Viện Khảo cổ học và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của khảo cổ học Việt Nam và khảo cổ học thế giới; những vấn đề cơ bản, cấp bách về lịch sử dân tộc, lịch sử văn hóa, văn minh Việt Nam nhằm phát huy truyền thống dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

3. Phối hợp với các Viện trực thuộc Viện Hàn lâm, các tổ chức, cơ quan nghiên cứu, quản lý văn hóa của các bộ, ngành, địa phương tổ chức khảo sát, thăm dò, khai quật, nghiên cứu các di tích khảo cổ học, tư vấn bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam.

4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực khảo cổ học; tham gia đào tạo đại học, sau đại học để phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao của ngành theo yêu cầu của Viện Hàn lâm và theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài.

5. Tham gia thẩm định khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa theo sự phân công của Viện Hàn lâm và đề nghị của các địa phương.

6. Tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định của pháp luật.

7. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lý tư liệu, thư viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu, tri thức khoa học và quảng bá các thành tựu nghiên cứu chuyên ngành.

8. Quản lý  tổ chức bộ máy, xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; quản lý tài sản và kinh phí của Viện Khảo cổ học theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Nguồn: Quyết định số 1180/QĐ-KHXH

ngày 26/8/2021

 


Viện Khảo cổ học