Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Văn hoá
Điện thoại cơ quan: (84-24) 39784868
Fax: (84-24) 39725903
Thư điện tử: vienvh@gmail.com
Website: http://vncvanhoa.vass.gov.vn/Pages/Index.aspx
Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Văn hóa

Vị trí và chức năng :

1. Viện Nghiên cứu Văn hóa là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về văn hóa học và văn hóa Việt Nam, cung cấp luận cứ khoa học cho việc bảo vệ và phát huy văn hoá, đóng góp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược quy hoạch và chính sách phát triển bền vững đất nước, đào tạo sau đại học về văn hóa học và văn hóa dân gian, tham gia phát triển nguồn lực khoa học về văn hóa của cả nước.

2. Viện Nghiên cứu Văn hóa có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Nghiên cứu Văn hóa có trụ sở chính đặt tại 27 Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Institute of Cultural Studies.

Nhiệm vụ và quyền hạn :

1.Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Nghiên cứu Văn hóa và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản về văn hóa học, văn hóa và phát triển, văn hóa dân gian, đóng góp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chính sách về văn hóa.

3. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hoá Việt Nam (bao gồm văn hoá người Việt và các dân tộc thiểu số anh em). Tổ chức điều tra, sưu tầm, bảo quản và phát huy di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của các dân tộc Việt Nam.

4. Tham gia đào tạo sau đại học về văn hoá học và văn hoá dân gian, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo nhu cầu của xã hội;

5. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

6. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ về những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Văn hóa.

7. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

8. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

9. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện; xuất bản các ấn phấm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

10. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu Văn hóa theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 


Viện Nghiên cứu Văn hóa