Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Điện thoại cơ quan: (84-24) 38573194; (84-24) 35375788
Fax:
Thư điện tử:
Website: http://www.hannom.org.vn/
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông, Q.Đống Đa, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Vị trí, Chức năng :

1. Viện Nghiên cứu Hán Nôm là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm);

2. Viện Nghiên cứu Hán Nôm có trụ sở tại số 183 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Institute of Sino-Nom Studies; tên giao dịch tiếng Trung là: 漢喃研究院.

3. Viện Nghiên cứu Hán Nôm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm chiến lược, quy hoạch định hướng phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển của Viện Nghiên cứu Hán Nôm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản và ứng dụng của ngành Hán Nôm; biên dịch và công bố các tư liệu chữ Hán, chữ Nôm; biên soạn các sách công cụ cần thiết cho công tác biên dịch và nghiên cứu tư liệu chữ Hán, chữ Nôm và các văn tự cổ khác.

3. Tổ chức nghiên cứu và phát triển tư liệu Hán Nôm theo hướng nhân văn số thức để chủ động, tích cực tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0, bao gồm những hoạt động cụ thể như: số hóa tư liệu gốc; tạo cơ sở dữ liệu; tạo font chữ và bộ gõ cho các loại hình chữ cổ; liên kết, trao đổi và chia sẻ tư liệu số hoá theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm để phục vụ cộng đồng.

4. Điều tra, biên mục, sưu tầm, thu thập di sản Hán Nôm ở trong nước và ngoài nước.

5. Bảo tồn và giám định các nguyên bản tư liệu cổ, cung cấp bản sao của các tài liệu gốc không thuộc danh mục tài liệu mật hoặc bí mật quốc gia cho các thư viện, các cơ quan, các nhà nghiên cứu có nhu cầu theo quy định hiện hành.

6. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực Hán Nôm; tham gia đào tạo đại học, sau đại học, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm và theo đề nghị của các tổ chức, cơ quan khác trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện tư vấn khoa học, cung cấp dịch vụ văn hóa, giáo dục - đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

8. Tổ chức và thực hiện các hoạt động hợp tác nghiên cứu, tổ chức hội thảo, xuất bản và đào tạo với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

9. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật; quản lý tư liệu, thư viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến kết quả nghiên cứu, truyền bá kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

10. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; quản lý tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu Hán Nôm theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm và theo quy định của pháp luật.

 

 


1052 /QĐ-KHXH