Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
Điện thoại cơ quan: (024)37625684
Fax: (024)38328587
Thư điện tử: chauphitrungdong@gmail.com
Website: http://www.iames.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 12, số 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Vị trí và chức năng:

1. Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khu vực Châu Phi và Trung Đông; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược và chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với khu vực này; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về những vấn đề cơ bản của khu vực; phát triển ngành nghiên cứu khoa học và giảng dạy về khu vực Châu Phi và Trung Đông; tham gia thúc đẩy việc mở rộng các quan hệ hợp tác khoa học và các lĩnh vực hợp tác khác với khu vực Châu Phi và Trung Đông.

2. Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Institute of African and Middle East Studies, viết tắt: IAMES.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của Viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản về khu vực Châu Phi và Trung Đông; nghiên cứu những vấn đề lý luận, chính sách và thực tiễn liên quan đến sự phát triển của khu vực Châu Phi và Trung Đông.

3. Tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch nghiên cứu khác liên quan đến sự phát triển của khu vực châu Phi và Trung Đông do Đảng và Nhà nước giao, theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, thực hiện đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, lịch sử, văn hoá, xã hội, khoa học – kỹ thuật, y tế, giáo dục, môi trường, luật pháp và các lĩnh vực khác liên quan đến sự phát triển của Châu Phi và Trung Đông.

5. Thẩm định và tham gia thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế – chính trị – xã hội ở các bộ, ngành, địa phương và công ty theo sự uỷ quyền của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, và theo sự đặt hàng, thoả thuận với các bộ, ngành, địa phương và công ty.

6. Phối hợp với các viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các cơ quan nghiên cứu khoa học của các bộ, ngành, địa phương, công ty, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu của khoa học vào thực tiễn của các bộ, ngành, địa phương và công ty.

7. Thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.

8. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành.

9. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

10. Ký kết, thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các công ty và các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

11. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam..

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


240/QĐ-KHXH