Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Điện thoại cơ quan: (84-24) 32171020
Fax:
Thư điện tử: vnics@vnics.org.vn
Website: http://vnics.org.vn
Địa chỉ: Tầng 13, Số 176 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Trung Quốc

Vị trí và chức năng :

1. Viện Nghiên cứu Trung Quốc là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Trung Quốc, cung cấp luận cứ khoa học về hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về Trung Quốc học; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của đất nước; góp phần củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam và Trung Quốc.

2. Viện Nghiên cứu Trung Quốc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Nghiên cứu Trung Quốc có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Institute of Chinese Studies.

Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức nghiên cứu cơ bản về Trung Quốc trên các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, kinh tế chính trị, xã hội, quân sự v v..., trên cơ sở đó cung cung cấp những thông tin về những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực Trung Quốc học; thực hiện đào tạo sau đại học theo quy định, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và theo yêu cầu của các cơ quan khác.

4. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

5. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ về những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Trung Quốc.

6. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

7. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

8. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện; xuất bản các ấn phấm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu Trung Quốc theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 


250/QĐ-KHXH