Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
Điện thoại cơ quan: (84.24) 36825431
Fax: (84.24) 36824210
Thư điện tử:
Website: http://iseas.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 9, số 176 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Vị trí và chức năng :

1. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về khu vực Đông Nam Á dưới góc độ khu vực và đất nước học nhằm góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước đối với khu vực; phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, truyền bá kiến thức về Đông Nam Á; tổ chức tư vấn và tham gia đào tạo đại học và sau đại học về Đông Nam Á học, phát triển tiềm lực về nghiên cứu Đông Nam Á của cả nước.

2. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Institute for Southeast Asian Studies; viết tắt: ISEAS.

Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu tư vấn chính sách về khu vực và các nước trong khu vực Đông Nam Á, nghiên cứu mối quan hệ giữa khu vực Đông Nam Á với các khu vực và các nước có liên quan; đánh giá tác động của khu vực đến sự phát triển của Việt Nam.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về chuyên ngành Đông Nam Á; tham gia đào tạo đại học và sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước.

4. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

5. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công về những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á.

6. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

7. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

8. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á; xuất bản các ấn phấm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 


256/QĐ-KHXH