Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Địa lý nhân văn
Điện thoại cơ quan: 024.36825429
Fax: 024.36825421
Thư điện tử: viendialinhanvan@gmail.com
Website: http://ihgeo.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Địa lý nhân văn

 

Chức năng

Viện Địa lí nhân văn thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về khoa học địa lí nhân văn, khoa học môi trường và phát triển bền vững dưới góc độ khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách và giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường, an ninh quốc phòng; cung cấp luận cứ khoa học cho việc lập quy hoạch phát triển cấp vùng và địa phương; tư vấn khoa học và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học địa lí nhân văn, môi trường và phát triển bền vững .

 

Nhiệm vụ và quyền hạn  

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch dài hạn, 3 năm, hàng năm của Viện Địa lí nhân văn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế, chính trị, dân cư, văn hóa, xã hội dưới góc độ khoa học địa lí; những vấn đề sinh thái, môi trường, phát triển bền vững, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu dưới góc độ khoa học xã hội; xây dựng hạ tầng về thông tin và dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng các quy hoạch phát triển cấp vùng và địa phương; xây dựng, ứng dụng hệ thống thông tin địa lí (GIS) và bản đồ trong nghiên cứu khoa học xã hội phục vụ mục tiêu phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng và địa phương; xây dựng địa chí địa phương.

3. Thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản trong nghiên cứu liên ngành về khoa học xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu về địa lí nhân văn, môi trường và phát triển bền vững phục vụ yêu cầu phát triển đất nước, ngành, lĩnh vực, vùng và địa phương.

4. Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện Hàn lâm.

5. Thực hiện cung cấp dịch vụ công những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội và môi trường; tham gia đào tạo đại học, sau đại học phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học địa lí nhân văn, môi trường và phát triển bền vững phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Địa lí nhân văn.

6. Tư vấn, chuyển giao và ứng dụng khoa học địa lí nhân văn, khoa học môi trường và phát triển bền vững theo yêu cầu của các Bộ, ngành và địa phương.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu và liên kết đào tạo về khoa học địa lí nhân văn, môi trường và phát triển bền vững với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học; tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

8. Trao đổi thông tin khoa học với tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện Địa lí nhân văn; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến và đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học địa lí nhân văn, môi trường và phát triển bền vững.

9. Quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; tài chính, tài sản của Viện Địa lí nhân văn theo quy định của Nhà nước và theo sự  phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Nguồn: QĐ số 1113/QĐ-KHXH ngày 13/8/2021

 

 

 


1113/QĐ-KHXH