Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin
Điện thoại cơ quan: (84-24) 62730552
Fax: (84-24) 62730552
Thư điện tử:
Website:
Địa chỉ: Tầng 15, Số 1 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin

1. Vị trí, chức năng

- Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm) có trụ sở chính đặt tại tòa A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội; có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Center of Information Technology Application, viết tắt là CITA.

-Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin chịu sự quản lý trực tiếp của Viện Hàn lâm, sự lãnh đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm; chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực công tác có liên quan theo quy định của pháp luật. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin có chức năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các lĩnh vực công tác; quản lý thống nhất mọi hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; tham gia tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho viên chức và người lao động thuộc Viện Hàn lâm

2. Nhệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các đề án, dự án về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là CNTT) của Viện Hàn lâm, tổ chức và hướng dẫn thực hiện sau khi được Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt.

 2. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm xây dựng và trình Chủ tịch Viện Hàn lâm ban hành các quy định về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để áp dụng thống nhất trong toàn Viện Hàn lâm.

3. Tổ chức quản lý, vận hành và cung cấp các dịch vụ liên quan đến hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Viện Hàn lâm:

a. Phòng máy chủ của Viện Hàn lâm.

b. Hệ thống mạng cục bộ, mạng diện rộng và mạng Internet tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm.

c. Bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục sự cố kỹ thuật hệ thống các thiết bị công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm.

d. Làm đầu mối kết nối hạ tầng thông tin của Viện Hàn lâm với các hạ tầng thông tin của các cơ quan có liên quan.

e. Hệ thống an toàn an ninh thông tin và các hệ thống phòng chống virus trên máy chủ và máy trạm Viện Hàn lâm.

4. Phát triển, triển khai và quản lý ứng dụng các phần mềm tích hợp trong hoạt động của Viện Hàn lâm:

a. Nghiên cứu, tìm hiểu, đề xuất ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới phục vụ hoạt động của Viện Hàn lâm.

b. Phối hợp xây dựng, triển khai và chủ trì quản lý, vận hành các phần mềm tích hợp tại Viện Hàn lâm.

c. Triển khai các hoạt động tư vấn ứng dụng CNTT và cung cấp các dịch vụ liên quan đến ứng dụng hệ thống phần mềm tích hợp.

5. Xây dựng, quản lý và tổ chức khai thác thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động nghiên cứu, quản lý, đào tạo của Viện Hàn lâm:

a. Là đầu mối và chủ trì triển khai Chính phủ điện tử, chữ ký số chuyên dùng của Viện Hàn lâm; xây dựng, triển khai, cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử của Viện Hàn lâm.

b. Nghiên cứu giải pháp và tổ chức xây dựng, lưu trữ, quản lý, khai thác những hệ cơ sở dữ liệu về lĩnh vực khoa học xã hội.

c. Xây dựng, quản lý, điều hành, tổ chức biên tập nội dung và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm.

6. Tổ chức triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu của Viện Hàn lâm:

a. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu của Viện Hàn lâm.

b. Tham mưu, tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu của Viện Hàn lâm.

c. Là đầu mối thực hiện nhiệm vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, dữ liệu của Viện Hàn lâm.

7. Tham gia thẩm định về mặt kỹ thuật và công nghệ đối với các dự án, đề án ứng dụng CNTT và các dự án, đề án, nhiệm vụ thường xuyên có nội dung ứng dụng CNTT của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm, theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

8. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm; chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

9. Tổ chức, phối hợp thực hiện các chương trình hợp tác, liên kết, hợp đồng, trao đổi thông tin với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.

10. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài sản và kinh phí của Trung tâm theo các quy định, quy chế của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.


203/QĐ-KHXH ngày 22/03/2022