Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Điện thoại cơ quan: (84-24) 39719073
Fax:
Thư điện tử: nxbkhxh@gmail.com
Website: http://nxbkhxh.vass.gov.vn
Địa chỉ: 26 Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Nhà xuất bản Khoa học xã hội (tên giao dịch quốc tế: Social Sciences Publishing House, viết tắt là: SSPH) 

Nhà xuất bản Khoa học xã hội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Viện Hàn lâm, sự quản lý của nhà nước về xuất bản của Bộ Thông tin và truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền về caccó tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định.

Chức năng:

Nhà xuất bản thực hiện chức năng tổ chức xuất bản, in ấn và phát hành các xuất bản phẩm được hình thành từ kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm nói riêng, của giới khoa học xã hội nói chung để các cơ quan của Đảng, Nhà nước tham khảo, sự dụng trong việc hoạch định đường lối, chủ  trương, chính sách xây dựng và phát triển đất nước, phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, phổ biến tri thức và các loại xuất bản phẩm khác để góp phần nâng cao dân trí, phục vụ dân sinh; đồng thời, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động xuất bản sách khoa học xã hội và tư vấn khoa học trong lĩnh vực xuất bản

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch dài hạn, 3 năm và hằng năm của Nhà xuất bản và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và xuất bản, in ấn, phát hành đối với các xuất bản phầm được hình thành từ các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm.

3. Nghiên cứu, biên soan, xuất bản các công trình khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, truyền bá tri thức về khoa học xã hội và nhân văn, phổ biến tri thức bách khoa.

4. Liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để xuất bản, in ấn, phát hành các xuất bản phầm (kể cả xuất bản phầm điện tử) bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài về khoa học xã hôi và nhân văn; sách, tài liệu về kinh tế, chính trị, pháp luật, lịch sử, văn hóa, xã hội; từ điển các loại; sách tri thức bách khoa về khoa học - công nghệ; giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo trong nhà trường và các xuất bản phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ được quy định tại Giấy phép thành lập Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

5. Tham gia nghiên cứu, đào tạo, tư vấn xây dựng và phát triển nguồn nhân lực xuất bản sách khoa học xã hội theo quy định pháp luật.

6. Góp ý, thẩm định các công trình nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn đảm bảo chất lượng để xuất bản; tư vấn khoa học và cung cấp dịch vụ xuất bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản.

7. Tổ chức và thực hiện nghiệp vụ xuất bản theo quyd định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, nhân sự, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Nhà xuất bản theo quy định của Nhà nước, sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm và thực hiện hợp tác, liên doanh, liên kết, hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Nhà xuất bản.


1048/QĐ-KHXH