Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Điện thoại cơ quan: (84-24) 38360352; (84-24) 37562193
Fax: (84-24) 38360351
Thư điện tử:
Website: http://www.vme.org.vn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Huyên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Chức năng:

Bảo tàng thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và các hoạt động nghiệp vụ bảo tàng nhằm giới thiệu, phổ biến, giáo dục về lịch sử, văn hóa của các dân tộc ở trong nước và nước ngoài; cung cấp tư liệu, luận cứ khoa học về các dân tộc cho các cơ quan quản lý nhà nước; tư vấn, cung cấp các dịch vụ và hoạt động bảo tàng; tham gia đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực về bảo tàng học, nhân học, dân tộc học cho đất nước

Nhiệm vụ và quyền hạn :

            1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển của Bảo tàng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

            2. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, chuyên sâu, thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu và thực tiễn về các dân tộc.

            3. Nghiên cứu, điều tra, sưu tầm, lưu giữ các hiện vật và tư liệu về văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc ở Việt Nam và nước ngoài; tổ chức bảo quản và phục chế những hiện vật sưu tầm cùng các tư liệu khác.

            4. Tổ chức trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa của các dân tộc trong nước và nước ngoài; các hoạt đọng giáo dục, công chúng, quảng bá các di sản văn hóa Việt Nam và thế giới nhằm nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa và chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước.

            5. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực bảo tàng học, nhân học, dân tộc học, tham gia đào tạo đại học, sau đại học, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm và theo đề nghị của các tổ chức, cơ quan khác..

            6. Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo sự phân công của Viện Hàn lâm.

            7. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công về những vấn đề kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, đào tạo, các dịch vụ phục vụ nhu cầu của khách hàng tham quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng. thực hiện các dịch vụ tư vấn về bảo quản, trưng bày, nhân lực số và các haotj động liên quan tới bảo tàng.

            8. Hợp tác quốc về về nghiên cứu, đào tạo nghiệp vụ, trưng bày và trao đổi trưng bày theo quy định hiện hành.

            9. Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lý tư liệu của Bảo tàng; xuất bản các ấn phẩm khoa học và văn hóa; phổ biến, quảng bá các kết quả nghiên cứu, các kiến thức khoa học và văn hóa quảng đại quần chúng dưới các hình thức trưng bày, trình diễn, băng, đĩa, âm thanh, hình ảnh kỹ thuật số.

           10. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Bảo tàng theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm .

            11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.