Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ khoa học
Điện thoại cơ quan:
Fax:
Thư điện tử: caf@vass.gov.vn
Website:
Địa chỉ: Tầng 3, 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Vị trí và Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ khoa học

I. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ khoa học là tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), là đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ có chức năng thực hiện hoạt động tư vấn, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, liên kết đào tạo, tổ chức sự kiện, truyền thông, hội nghị, hội thảo, tập huấn và một số dịch vụ khác.