Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Ban Kế hoạch tài chính
Điện thoại cơ quan: 84-24-62730489; 84-24-62730408 (4503)
Fax:
Thư điện tử: bankhtc@vass.gov.vn
Website:
Địa chỉ: Tầng 5, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Chức năng nhiệm vụ của Ban Kế hoạch - Tài chính

Vị trí và chức năng:

Ban Kế hoạch - Tài chính là cơ quan của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm), có chức năng tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác kế hoạch và nghiệp vụ tài chính đối với mọi hoạt động của Viện Hàn lâm.

 
Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm trình Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt.
2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm hướng dẫn lập kế hoạch, xây dựng dự toán ngân sách, tổng hợp, cân đối kế hoạch 5 năm và hàng năm của Viện Hàn lâm trình Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt và tổ chức bảo vệ kế hoạch với các cơ quan quản lý nhà nước.
3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm để tổng hợp dự kiến phân bổ ngân sách, giao dự toán và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước các nguồn vốn hàng năm cho các lĩnh vực hoạt động của các đơn vị trực thuộc trình Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt.
4. Thực hiện công tác nghiệp vụ của đơn vị dự toán cấp 1 của Viện Hàn lâm. Chủ trì lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước. Thẩm định và trình Lãnh đạo Viện Hàn lâm phê duyệt quyết toán tài chính hàng năm của các đơn vị trực thuộc. Tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Viện Hàn lâm theo quy định của pháp luật.
5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm thẩm định và trình duyệt dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên và không thường xuyên của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.
6. Thẩm định hoặc kiểm tra kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn, đơn vị kiểm toán độc lập của các dự án đầu tư xây dựng để trình Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của Viện Hàn lâm. Chủ trì thẩm định dự toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các dự án hoàn thành thuộc Viện Hàn lâm.
7. Quản lý thống nhất công tác đấu thầu. Hướng dẫn và thẩm định quá trình tổ chức đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng, các hạng mục chống xuống cấp, mua sắm trang thiết bị trình Lãnh đạo Viện Hàn lâm phê duyệt.
8. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khoa học thẩm định dự toán, trình duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các dự án khác; tham gia tuyển chọn, xét chọn và nghiệm thu các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.
9. Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm kế toán các đơn vị trực thuộc Viện; xây dựng các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm.
10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan kiểm tra, đánh giá kết quả và hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch, chấp hành chính sách và chế độ tài chính, kế toán; kiến nghị Chủ tịch Viện Hàn lâm xử lý những vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch - tài chính.
11. Quản lý thống nhất các nguồn vốn, kinh phí trong và ngoài ngân sách, nguồn viện trợ nước ngoài của Viện Hàn lâm theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.
12. Quản lý và hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ tài chính trong công tác tạp chí, xuất bản, thông tin tư liệu - thư viện, website của Viện Hàn lâm.
13. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm xây dựng các định mức, tiêu chuẩn phân bổ kinh phí, đầu tư vốn cho các lĩnh vực hoạt động hàng năm; tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính phù hợp với đặc thù hoạt động của Viện Hàn lâm.
14. Xây dựng, hướng dẫn nghiệp vụ về kế hoạch và tài chính cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.
15. Chỉ đạo, hướng dẫn với các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm trong việc thực hiện nội dung bàn giao về vốn, kinh phí và tài sản giữa chủ tài khoản cũ và chủ tài khoản mới của các đơn vị trực thuộc khi có thay đổi chủ tài khoản và kế toán đơn vị.
16. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác thống kê, lập báo cáo thống kê kế hoạch - tài chính, thu thập thông tin để nghiên cứu đề xuất sửa đổi các quy định phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và Viện Hàn lâm.
17. Hướng dẫn việc chấp hành các định mức sử dụng tài sản của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất tài sản nhà nước đã được phân cấp quản lý theo đúng chế độ và quy định của nhà nước.
18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

587/QĐ-KHXH