Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Ban Hợp tác quốc tế
Điện thoại cơ quan: 84-24-62730738
Fax: 84-24-62730471
Thư điện tử: hant@vass.gov.vn
Website:
Địa chỉ: Tầng 5, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Chức năng nhiệm vụ của Ban Hợp tác quốc tế

Vị trí và chức năng

1. Ban Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm); có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: International Cooperation Department, viết tắt là: ICD

2. Ban Hợp tác quốc tế có trụ sở tại số 01, Đường Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tham mưu, kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch Viện Hàn lâm  về chủ trương chiến lược, chính sách, biện pháp phát triển hợp tác quốc tế trong toàn Viện Hàn lâm.

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế, dự án hợp tác quốc tế của Viện Hàn lâm và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được ban hành, phê duyệt.

3. Hướng dẫn, giám sát thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác quốc tế của Nhà nước trong toàn Viện Hàn lâm.

4. Chủ trì xây dựng, tổ chức hướng dẫn và giám sát thực hiện các quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Hàn lâm.

5. Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch các đoàn ra, đoàn vào của Viện Hàn lâm; đóng niên liễm và thực hiện sau khi được Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt.

6. Chủ trì, phối hợp chuẩn bị nội dung, phiên dịch, lễ tân và khánh tiết để Lãnh đạo Viện Hàn lâm đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế ở trong và ngoài nước.

7. Chủ trì, phối hợp trong công tác thẩm định hồ sơ và làm thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài.

8. Chủ trì, phổi hợp thẩm định hồ sơ, làm thủ tục, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn có yếu tố nước ngoài của Viện Hàn lâm theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm.

9. Chủ trì, phối hợp chuẩn bị phương án nội dung, thỏa thuận, cam kết của Viện Hàn lâm với các đối tác và các nhà tài trợ quốc tế.

10. Chủ trì, phối hợp tham mưu, hỗ trợ, tiếp nhận, thẩm định, theo dõi, đôn đốc thực hiện các chương trình, dự án quốc tế tài trợ; đầu mối quản lý các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và các dự án quốc tế khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện Hàn lâm.

11. Tham gia nghiên cứu góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực hợp tác quốc tế khi có yêu cầu.

12. Đầu mối làm thủ tục nhân sự cho khách quốc tế đến làm việc tại Viện Hàn lâm; phối hợp thực hiện bảo vệ chính trị nội bộ; tiến hành tham vấn và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng theo quy định của Pháp luật.

13. Quản lý về tổ chức, công chức, viên chức, người lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

14. Đầu mối tổng hợp, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu đối tác quốc tế, xây dựng các báo cáo về công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Viện Hàn lâm; cung cấp các báo cáo theo quy định của Pháp luật và của Viện Hàn lâm.

15. Chủ trì, phối họp với các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý của Chủ tịch Viện Hàn lâm kịp thời và có hiệu quả.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.


2302/QĐ-KHXH