Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
Điện thoại cơ quan: 02462603795
Fax:
Thư điện tử: irsd@vass.gov.vn
Website: http://irsd.vass.gov.vn/
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà số 176 Thái Hà, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

Vị trí và chức năng

1. Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về phát triển bền vững và phát triển bền vững vùng; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển bền vững của quốc gia và của các vùng; tư vấn khoa học; tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực phát triển bền vững và phát triển bền vững vùng.

2. Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Institute of Regional Sustainable Development, viết tắt là: IRSD.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về phát triển bền vững và phát triển bền vững vùng nhằm góp phần vào sự hình thành và phát triển khoa học về sự bền vững của Việt Nam. Từ quan điểm phát triển bền vững vùng về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, thể chế và những tác động của biến đổi khí hậu, nghiên cứu và dự báo xu hướng về mức độ bền vững của quá trình phát triển ở Việt Nam; đề xuất các kiến nghị và giải pháp cho những vấn đề đặt ra cho các vùng của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về chuyên ngành phát triển bền vững vùng; tham gia đào tạo đại học và sau đại học, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và của các tổ chức, cơ quan khác ở trong nước và nước ngoài.

4. Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ban, ngành và địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

5. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học; tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

7. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến và đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học và các kiến thức khoa học về khoa học phát triển bền vững và phát triển bền vững vùng. .

8. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc; tài chính, tài sản của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng theo các quy định của pháp luật và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

 


236/QĐ-KHXH