Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên
Điện thoại cơ quan: 026 23.883.789
Fax: 02623.558.789
Thư điện tử: vientaynguyen@gmail.com
Website: http://issch.vass.gov.vn
Địa chỉ: Số 1A đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Chức năng, nhiệm vụ của Viện KHXH vùng Tây Nguyên

Chức năng:

- Chức năng: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững vùng Tây Nguyên; tư vấn khoa học và tham gia đào tạo, phát triển nguồn nhân khoa học xã hội của đất nước.

- Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Institute of Social Sciences of Central Highlands, viết tắt là ISSCH.

Nhiệm vụ :

+ Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch dài hạn, 3 năm và hàng năm của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

+ Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về Tây Nguyên từ góc độ khoa học xã hội; góp phần làm rõ những vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và các lĩnh vực khoa học xã hội khác trong quá trình phát triển.

+ Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về chuyên ngành khoa học xã hội; tham gia đào tạo đại học và sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm và các tổ chức khác ở trong nước và nước ngoài; phối hợp với Học viện Khoa học xã hội thực hiện quản lý hoạt động đào tạo tại vùng Tây Nguyên.

+ Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương (đặc biệt là các tỉnh Tây Nguyên) theo sự phân công của Viện Hàn lâm.

+ Tổ chức tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

+ Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.

+ Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và các kiến thức khoa học về khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

+ Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.


Viện KHXH Vùng Tây Nguyên